info@activerecycling.se

Vårt miljöarbete

För att vi tillsammans ska nå utsatta globala miljökvalitetsmål krävs ett aktivt miljöarbete. Som återvinningsföretag med ansvarsfull hantering av avfall bidrar Active Recycling till ett mer hållbart samhälle och en bättre miljö. Genom en noggrann sortering kan avfallet utnyttjas på bästa sätt och bli till nya resurser.

På Active Recycling slår vi oss dock inte till ro. Vi ser både möjligheter och skyldigheter att ständigt utvecklas och hitta nya effektiva återvinningslösningar. Ju mer vi återvinner och återanvänder desto mindre belastas miljön. För att illustrera vårt arbete använder vi oss av EU:s avfallstrappa som styr hur avfallet tas omhand i Sverige. Avfallstrappan består av fem steg inkluderande (1) Minimera, (2) Återanvända, (3) Materialåtervinna, (4) Utvinna energi och (5) Deponi.

Vi är högst delaktiga i de tre första stegen där vi har störst möjlighet att påverka främst mängden avfall, dess återanvändning och till sist återvinningen genom korrekt sortering. Genom att fokusera på dessa tre steg kan vi minska samhällets påverkan på miljön och skapa goda förutsättningar för andra verksamheter som arbetar med steg (4) och (5).

Enligt FN:s Agenda 2030 fastställdes 17 globala miljömål. Genom vårt dagliga arbete, miljöarbete och sociala ansvar kan vi bidra till dessa målsättningar. Men främst fokus på miljömål 12 och 13 gällande hållbar konsumtion och produktion samt bekämpning av klimatförändringar. Att bidra till en globalt bättre värld ligger oss varmt om hjärtat och genom alla bäckar små når vi förändring.

Genom att vi samarbetar med flera aktörer på marknaden kan vi säkerställa kortare och optimerade transportsträckor genom att vi kopplar på arbeten längst den redan befintliga rutten. Genom dessa samarbeten kan vi minska utsläpp vid transporter och därigenom minska klimatpåverkan.